Aktualności i wydarzenia

2016-08-25 Zebranie Zarządu Oddziału PZITB

Przedstawiono informację o zasadach funkcjonowania sekretariatu Oddziału po zmianach personalnych. Biuro czynne będzie  w każdy czwartek w godzinach 14-18. Sprawy członkowskie prowadzić będzie p. Elżbietę Kurkiewicz. Zebrani zostali zapoznani z wynikami działań Koła Młodej Kadry w ramach WORKCAMP Łódź  (informacja o projekcie https://polakpotrafi.pl/projekt/workcamp-o , https://pl-pl.facebook.com/WorkcampLodz/ )

Przyjęte zostały uchwały dotyczące Komisji Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej, wysokości i zasad obliczania składek w roku 2017, zasad działania Zespołu Rzeczoznawców CUTOB a także funkcji sekretarza ZO.

Kol. Tadeusz Urban powołany został na przewodniczącego Komisji Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej działającej przy OŁ.

W związku z rezygnacja złożona przez kol. Jerzego Józwickiego na nowego sekretarza Zarządu Oddziału powołano kol. Artura Matusiaka.

W dalszej części zebrania  omówiono stan finansów Oddziału, a także przygotowania do wręczenia nagród podczas Wojewódzkiego święta Budowlanych w ramach konkursów PZITB: „zbudowano w łódzkiem. Budowa Roku 2015” (http://zbudowanowlodzkiem.pl/) oraz na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską wykonaną na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej edycja 2016 (http://www.pzitb.lodz.pl/index.php?show=4&active=12&parent=2/)

Zainicjowano też dyskusję dotyczącą celów i celowości dalszej działalności PZITB .

2016-07-14 Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału PZITB

Zebranie prezydium zorganizowano w związku z omówieniem bieżącej sytuacji finansowej. Ponownie wskazano na konieczność analizy zasadności wydatków bieżących i rozszerzania źródeł przychodów stowarzyszenia.

2016-06-23 Zebranie Zarządu Oddziału PZITB

Przedstawiono krótkie sprawozdanie z Krajowego Zjazdu Delegatów w Olsztynie oraz z pierwszego posiedzenia Zarządu Głównego w Warszawie. Omówione zostały główne kierunki działania Stowarzyszenia zawarte w Uchwale Generalnej oraz wskazane na pierwszym posiedzeniu ZG.

Przedstawiono wynikiKonkurs im. prof. W. Kuczyńskiego na najlepszą pracę dyplomową. Informacja o laureatach edycji 2016 znajduje się w zakładce http://www.pzitb.lodz.pl/index.php?show=16&active=13&parent=2

Omówiono stan finansów Oddziału po pięciu miesiącach bieżącego roku, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności bieżącej, w tym kosztów stałych. Rozpoczęto też dyskusję dotyczącą wysokości składek członkowskich. Będzie ona kontynuowana na kolejnym posiedzeniu ZO. Omówiono dotychczasowe prace przy organizacji konkursu „zbudowano w łódzkiem. budowa roku” uwzględniające m.in. znak graficzny, stronę internetową.

Wskazano na konieczność nawiązania współpracy ze szkołami budowlanymi z regionu łódzkiego. Omówiono możliwości promocji stowarzyszenia m.in. na Politechnice Łódzkiej – podkreślono konieczność aktywizacji Koła PZITB przy PŁ, a także aktywnej prezentacji działań bieżących stowarzyszenia wśród studentów.

2016-06-15 Posiedzenie Zarządu Głównego PZITB

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego w nowej kadencji wybrano Prezydium ZG PZITB. Zastępcą Sekretarza Generalnego został kol. Piotr Szymczak z Oddziału Łódzkiego.

2016-06-03 XLIX Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Olsztynie

W dniach 3-5 czerwca 2016 r. w Olsztynie odbył się XLIX Krajowy Zjazd Delegatów PZITB. Do stolicy Warmii i Mazur przybyli licznie delegaci i przedstawiciele wszystkich oddziałów stowarzyszenia w Polsce.

W zjeździe uczestniczyli delegaci Oddziału Łódzkiego kol. Jan Kozicki, kol. Andrzej B. Nowakowski, kol. Tadeusz Urban oraz na zaproszenie Zarządu Głównego kol. Przemysław Bodzak. Reprezentowany był również Odział z Piotrkowa Trybunalskiego w osobach delegatów kol. Grzegorza Rudzkiegooraz kol.Włodzimierza Babczyńskiegoi na zaproszenie Zarządu Głównego kol. Tadeusza Gruszczyńskiego, a także Barbary Malec – przewodniczącej Głównego Sądu Koleżeńskiego i Urszuli Jakubowskiej – członka Zarządu Głównego PZITB. W Zjeździe udział wzięli również: przewodniczący Koła Młodej Kadry PZITB Piotr Szymczak oraz przedstawiciel KMK z Oddziału Piotrkowskiego Bartłomiej Jagodziński.

Pierwszego dnia obrad wystąpienia gości honorowychpoprzedziło zatwierdzenie regulaminu i wybranie komisji zjazdowych. Następnie wręczono odznaczenie i wyróżnienia członkom stowarzyszenia. Kolejnym punktem obrad były sprawozdania z działalności ZG PZITB w latach 2012 – 2016, które złożył kol. Ryszard Trykosko, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego. Sprawozdania te zostały również przekazane wszystkim obecnym w postaci materiałów zjazdowych.W głosowaniu delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom stowarzyszenia. W trakcie dyskusji programowej, która miała miejsce po przyjęciu sprawozdania ustępującego Zarządu Głównego zgłaszano kandydatury do nowych władz naczelnych Stowarzyszenia. Ponownie na przewodniczącego wybrany został kol. Ryszard Trykosko (88 głosów za na 89 głosujących). Wybrano również członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego. Do Zarządu Głównego z regionu łódzkiego wybrani zostali kol. Przemysław Bodzak, kol. Piotr Szymczak oraz kol. Grzegorz Rudnicki, a do Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Barbara Malec. Przyjęcie Uchwały Generalnej zakończyło obrady XLIX Krajowego Zjazdu Delegatów.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach