Statut

Pobierz statut w wersji PDF

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA z siedzibą w Warszawie
Statut uchwalony dnia 6 czerwca 2008 roku przez XLIII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Krakowie
Zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy 26.11.2008

Spis treści :
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI;
III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
IV. STRUKTURA PZITB
V. NACZELNE WŁADZE PZITB
  A. Krajowy Zjazd Delegatów
  B. Zarząd Główny
  C. Główna Komisja Rewizyjna
VI. ODDZIAŁY PZITB I ICH WŁADZE
  A. Walne Zgromadzenie Oddziału PZITB
  B. Zarząd Oddziału
  C. Komisja Rewizyjna Oddziału
  D. Sąd Koleżeński Oddziału
VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PZITB
VIII. MAJĄTEK I FUNDUSZE PZITB
IX. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PZITB

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, zwany dalej w skrócie PZITB lub Związkiem, jest dobrowolnym, trwałym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, zrzeszającym inżynierów, techników, studentów i uczniów. PZITB zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowym i społecznymi swoich członków.
§2PZITB jest kontynuatorem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych, utworzonego 4 maja 1934 r.
§3Działalność Związku opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do realizacji swych celów PZITB może zatrudniać pracowników.
§4PZITB posiada osobowość prawną. Nazwa Związku jest prawnie zastrzeżona.
§5Terenem działania PZITB jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych - miasto stołeczne Warszawa.
§6PZITB może powoływać, łączyć i likwidować Oddziały. Oddziały mają osobowość prawną.
§71. PZITB posiada sztandar, odznakę organizacyjną oraz prawnie zastrzeżony znak Związku.
2. PZITB może nadawać godność członka honorowego, honorowe odznaki srebrne, złote i złote z diamentem oraz ustanawiać inne wyróżnienia.
§81. PZITB może być członkiem krajowych zagranicznych organizacji zrzeszających stowarzyszenia naukowo-techniczne.
2. O przystąpieniu do organizacji krajowych i zagranicznych bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Główny większością co najmniej 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu Głównego.


II. CELE I SPOSOBY ICH REALZACJI
§9Podstawowymi celami PZITB są:
1) dbałość o właściwy poziom zawodowy, moralny etyczny oraz godność i solidarność zawodową swoich członków,
2) integracja środowisk z branźy budowlanej,
3) ochrona praw zawodowych swoich członków,
4) prezentowanie niezależnych opinii i ocen dotyczących budownictwa oraz szerzenie w społeczeństwie wiedzy o problemach budownictwa,
5) organizowanie pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej.
§ 10 Realizacja celów PZTIB następuje poprzez:
1) działalność informacyjną dotyczącą budownictwa, w tym działalność wydawniczą oraz organizację ośrodków informacji technicznej,
2) organizację szkoleń zawodowych, pokazów technicznych i wystaw, odczytów, konferencji naukowo-technicznych, seminariów oraz wyjazdów technicznych,
3) organizację konkursów o tematyce budowlanej,
4) współdziałanie w kształtowaniu opinii na temat budownictwa,
5) współpracę z innymi pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz izbami samorządu zawodowego,
6) działalność w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego; udzielanie rekomendacji frmom w obszarze budownictwa,
7) prowadzenie sądów polubownych w sprawach dotyczących działalności w budownictwie,
8) opiekę nad młodą kadrą techniczną i seniorami PZITB,
9) prowadzenie działalności integrującej środowisko techniczne w budownictwie.
§ 11 W realizacji celów statutowych dotyczących budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska PZITB współdziała z organizacjami społecznymi, gospodarczymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami samorządu zawodowego.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 12 PZITB zrzesza:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków korespondentów,
4) członków wspierających.
§ 13 1. Członkiem zwyczajnym może zostać:
a) obywatel polski posiadający dyplom inżyniera budownictwa lub świadectwo technika budowlanego,
b) obywatel polski posiadający dyplom wyższej uczelni lub świadectwo technika w specjalności związanej z budownictwem, pracujący w budownictwie,
c) obywatel polski będący studentem co najmniej III roku studiów na wydziałach budownictwa polskich uczelni technicznych,
d) uczeń klasy maturalnej szkoły średniej o proflu budownictwa,
e) cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający warunki wykształcenia określone pod lit. a) lub lit. b).
2. Warunkiem uzyskania statusu członka zwyczajnego jest przedstawienie pisemnych rekomendacji dwóch członków zwyczajnych.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd właściwego Oddziału PZITB na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się.
§14 1. Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny, który wybitnie zasłużył się dla PZITB lub dla wiedzy technicznej związanej z budownictwem.
2. Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu właściwego Oddziału PZITB, zaopiniowany przez Zarząd Główny.
§151. Członkiem korespondentem może zostać osoba nie mająca obywatelstwa polskiego, i nie posiadająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca
członkiem organizacji zagranicznej o podobnym do PZITB
zakresie działania.
2. Członków korespondentów przyjmuje, na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się, Zarząd Główny, który prowadzi także listę tych członków.
§ 161. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana działalnością Związku, deklarująca gotowość popierania jego działalności i współpracy z nim.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd właściwego Oddziału PZITB, na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się.
§ 17Zarząd właściwego Oddziały PZITB, albo Zarząd Główny może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, wspierających i korespondentów.
§ 18 1. Członkowie zwyczajni i członkowie honorowi mają prawo do:
a) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz PZITB,
b) korzystania z pomocy koleżeńskiej i świadczeń PZITB,
c) noszenia odznak organizacyjnych PZITB.
2. Członkowie wspierający mają prawo do:
a) korzystania z porad PZITB związanych z zagadnieniami technicznymi oraz z pomocy Związku w podnoszeniu kwalifkacji swoich pracowników,
b) używania obok swojego nazwiska lub frmy, w przypadku osoby prawnej, dopisku „Członek Wspierający Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa”.
3. Członkowie korespondenci mają prawo do:
a) korzystania z porad PZITB związanych z zagadnieniami technicznymi oraz z pomocy Związku w podnoszeniu kwalifkacji,
b) używania obok swojego nazwiska dopisku „Członek korespondent Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa”.
§ 19Członkowie PZITB są zobowiązani do:
1) realizacji celów Związku i udziału w jego pracach,
2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PZITB,
3) przestrzegania zasad etyki członka Związku,
4) regularnego opłacania składek członkowskich oraz spełniania innych świadczeń określonych w Regulaminie
wymienionym w § 20.
§20Wysokość składek członkowskich,zasady zwolnień z obowiązku ich uiszczania oraz zasady ustalania innych świadczeń określa Regulamin składek członkowskich i Jnnych świadczeń na rzecz PZITB.
§ 21Członkostwo w PZITB wygasa na skutek:
1) pisemnej rezygnacji z przynależności do PZITB, złożonej przez członków zwyczajnych i członków wspierających Zarządowi właściwego Oddziału PZITB, a w przypadku członków honorowych i członków korespondentów Zarządowi Głównemu,
2) wykreślenia z właściwego rejestru działalności,
3) śmierci.
§22Skreślenie członka PZITB następuje w razie naruszenia postanowień §19 pkt.4, przez okres dłuższy niż jeden rok. Uchwałę w sprawie skreślenia podejmuje Zarząd właściwego Oddziału PZITB.
§23 1. Wykluczenie członka zwyczajnego następuje na mocy uchwały Zarządu właściwego Oddziału PZITB:
a) w przypadku orzeczenia przez sąd powszechny prawomocnego wyroku w sprawie karnej i równoczesnego prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
b) na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
2. Pozbawienie godności członka honorowego następuje na mocy uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów:
a) w przypadku orzeczenia przez sąd powszechny prawomocnego wyroku w sprawie karnej i równoczesnego prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
b) na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
§ 24Pozbawienie członkostwa członka wspierającego może nastąpić na mocy uchwały Zarządu właściwego Oddziału PZITB, a członka-korespondenta na mocy uchwały Zarządu Głównego, w razie nieprzestrzegania postanowień §19.
§ 25W sprawach członkowskich przysługuje w terminie 14 dni odwołanie od uchwał Zarządu właściwego Organu PZITB do Zarządu Głównego, a od uchwal Zarządu Głównego do Krajowego Zjazdu Delegatów.

IV. STRUKTURA PZITB
§ 26Władzami PZITB są:
1. Naczelne władze Związku:
a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.
2. Oddziałowe władze Związku:
a) Walne Zgromadzenie Oddziału albo Walne Zgromadzenie Delegatów,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału,
d) Sąd Koleżeński Oddziału.
§ 27 1. Kadencja władz PZITB trwa 4 lata.
2. Członkowie władz PZITB, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą kandydować do władz Związku w następnej kadencji.
3. Nowo wybrane władze powinny ukonstytuować się i przejąć funkcje od poprzednich władz w okresie 15 dni od dnia wyboru. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz niezbędne czynności związane z działalnością Związku obowiązani są wykonywać członkowie dotychczasowych władz, zgodnie z kompetencjami.
4. W toku kadencji Organy PZITB mogą dokooptować do swego ustalonego składu brakującego członka spośród zastępców członków.
§ 28 1. Zarząd Główny powołuje oddziały, określając ich nazwę, siedzibę i teren działania. Nowo powołany lub powstały w wyniku połączenia Oddział powinien mieć co najmniej 50 członków.
2. Oddziały łączy, na ich wniosek, Zarząd Główny w trybie uchwały.
3. Oddziały rozwiązuje Zarząd Główny w trybie uchwały, z podaniem uzasadnienia.
§ 29 1. Jednostkami organizacyjnymi powołanymi do realizacji celów statutowych oraz zainteresowań członków Związku są:
a) na szczeblu Zarządu Głównego: komitety, rady, główne komisje i inne jednostki,
b) na szczeblu Zarządów Oddziałów: koła, komisje, kluby, zespoły i inne jednostki.
2. Zasady organizacyjne jednostek Związku są określane przez:
a) Zarząd Główny - na szczeblu władz naczelnych,
b) Zarządy Oddziałów - na szczeblu Oddziałów.
§ 30 Jednostki organizacyjne Oddziałów mogą być, stosownie do potrzeb zainteresowań członków, tworzone jako: zakładowe, terenowe, branżowe i inne.

V. NACZELNE WŁADZE PZITB

A. Krajowy Zjazd Delegatów
§ 31 1. Najwyższą władzą PZITB jest Krajowy Zjazd Delegatów zwany dalej Zjazdem.
2. Delegaci na Zjazd oraz ich zastępcy wybierani są przez Walne Zgromadzenia Oddziałów albo Walne Zgromadzenia Delegatów Oddziałów na okres kadencji. Ich liczbę określa Zarząd Główny w drodze uchwały z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do liczby członków zwyczajnych Oddziałów w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego
zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Członkowie honorowi
PZITB uczestnicząw Zjeździe na prawach delegatów.
3. Kadencja wybranych delegatów kończy się z chwilą wyboru nowych delegatów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Oddziału lub na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
§ 32 1. W Zjeździe biorą udział, z głosem stanowiącym, delegaci i członkowie honorowi oraz z głosem doradczym członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, jeżeli nie zostali wybrani delegatami.
2. W Zjeździe mogą brać udział także inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny bez prawa głosu.
§ 33 1. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zjazd zwyczajny zwołuje Zarząd Główny przed upływem kadencji naczelnych władz Związku.
3. Zjazd nadzwyczajny może być zwołany na mocy uchwały Zarządu Głównego powziętej z własnej inicjatywy lub na umotywowane żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub Zarządów Oddziałów reprezentujących co najmniej 1/3 członków. Zjazd zwołany na żądanie powinien się odbyć w terminie proponowanym przez wnioskodawcę lub wnioskodawców, lecz nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia Zarządowi Głównemu pisemnego żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad.
§ 34 1. Zjazd zwołuje Zarząd Główny, a w przypadku wymienionym w § 44 pkt. 4) - Główna Komisja Rewizyjna, zawiadamiając delegatów oraz Zarządy Oddziałów, co najmniej 21 dni przed terminem Zjazdu, podając jego termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
2. Zjazd nadzwyczajny obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
§ 35 1. Zjazd jest prawomocny, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby delegatów. Uchwały Zjazdu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów ddanych, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Zjazdu.
3. Obradami Zjazdu kieruje Prezydium, wybierane każdorazowo spośród delegatów, w składzie: przewodniczący, dwaj zastępcy i dwaj sekretarze.
4. Członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITB nie mogą wejść w skład prezydium Zjazdu.
5. Obrady są prowadzone na podstawie regulaminu przyjętego przez Zjazd.
§ 36 Do kompetencji Zjazdu należy:
1) uchwalenie Statutu i jego zmian,
2) uchwalanie głównych kierunków działalności PZITB,
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego,
4) wybór i odwołanie, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego PZITB imiennie wybieranych członków oraz zastępców członków: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, spośród wszystkich członków zwyczajnych PZITB,
5) wybór delegatów oraz ich zastępców do władz i organizacji, do których należy PZITB,
6) nadawanie godności członka honorowego,
7) nadawanie honorowych odznak PZITB członkom Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
8) uchwalanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego o rozwiązaniu Oddziałów oraz w sprawach członkowskich,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach objętych przedmiotem obrad,
12) ustalanie zasad etyki członka Związku.

B. Zarząd Główny
§ 37 1. W okresie między Zjazdami PZITB najwyższą władzą Związku jest Zarząd Główny, który kieruje całokształtem działalności PZITB, za co odpowiada przed Krajowym Zjazdem Delegatów.
2. Zarząd Główny składa się z imiennie wybieranych, w głosowaniu tajnym, przez Krajowy Zjazd Delegatów: Przewodniczącego PZITB i nie więcej niż 35 członków. Liczbę imiennie wybieranych członków i zastępców członków ustala
każdorazowo Krajowy Zjazd Delegatów w drodze uchwały.
Przewodniczący Oddziałów, nie będący członkami Zarządu
Głównego, mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach z głosem doradczym.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego powinny odbywać się nie
rzadziej niż raz na kwartał
4. Do kompetencji Przewodniczącego PZITB należy:
a) kształtowanie zasad działania PZITB,
b) organizowanie bieżącej pracy Zarządu Głównego,
c) organizowanie bieżącej pracy Prezydium Zarządu Głównego.
5. Przewodniczący PZITB odpowiada za działalność Zarządu Głównego oraz jego Prezydium.
6. Przewodniczący PZITB jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Zarządzie Głównym pracowników, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
7. Przewodniczący PZITB reprezentuje Związek na zewnątrz, z wyjątkiem spraw majątkowych, o których mowa w § 75 niniejszego Statutu, który, określa sposób reprezentacji Związku w takich sprawach.
8. Przewodniczący PZITB może pełnić swoją funkcję nieprzerwanie przez dwie kolejne kadencje.
9. W razie długotrwałej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego PZITB, funkcję tę obejmuje na ten okres jeden z wiceprzewodniczących, wskazany przez Zarząd Główny.
10. Nie można równocześnie pełnić funkcji Przewodniczącego Oddziału oraz funkcji: Przewodniczącego PZITB, sekretarza generalnego, skarbnika Zarządu Głównego.
11. Przewodniczący PZITB nie może być członkiem naczelnych władz innych stowarzyszeń naukowo-technicznych organizacji zawodowych działających w budownictwie.
§ 38 1. Zarząd Główny wybiera ze swego składu dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i jego zastępcę oraz skarbnika i jego zastępcę, którzy łącznie z Przewodniczącym PZITB stanowią Prezydium Zarządu Głównego.
2. Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością PZITB w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.
3. Zasady wyboru członków Prezydium określa regulamin, o którym mowa w § 40 ust. 1.
§ 39 Zarząd Główny w okresie kadencji ma prawo odwołać ze swego składu członków, z powodu ich pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji lub długotrwałej niemożności pełnienia powierzonej funkcji, powołując w ich miejsce zastępców.
§40 1. Zasady działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zjazd.
2. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich jego członków, w tym przewodniczącego PZITB lub wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego.
§ 41 1. Zarząd Główny PZITB określa kierunki działalności Związku na podstawie uchwał i postanowień Zjazdu. W szczególności do zakresu kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należy:
a) realizacja statutowych celów Związku oraz uchwał Zjazdu PZITB,
b) reprezentowanie stanowiska PZITB w sprawach budownictwa,
c) zatwierdzanie planów działania PZITB oraz budżetów i rocznych sprawozdań fnansowych Zarządu Głównego PZITB (zgodnie z ustawą o rachunkowości),
d) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego PZITB,
e) koordynowanie działalności statutowej Oddziałów PZITB oraz podejmowanie uchwał o ich powoływaniu, łączeniu, rozwiązywaniu lub zawieszeniu,
f) powoływanie i rozwiązywanie komitetów problemowych, komisji, rad innych jednostek Zarządu Głównego oraz ustalanie zakresu ich działania,
g) ukierunkowywanie działań jednostek organizacyjnych PZITB oraz ocena ich działalności,
h) uchwalanie ramowych regulaminów jednostek organizacyjnych,
i) powoływanie własnych jednostek organizacyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
j) wyrażanie zgody na korzystanie z prawnie zastrzeżonego znaku Związku,
k) ustosunkowywanie się do wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej,
l) opiniowanie wniosków o nadanie przez Zjazd godności członka honorowego,
m) nadawanie członkom odznak honorowych PZITB oraz przyznawanie innych wyróżnień ustanowionych przez Zjazd albo Zarząd Główny dla członków PZITB lub osób zasłużonych dla PZITB i budownictwa,
n) rozpatrywanie spraw statutowych w trybie odwołań od ecyzji Zarządów Oddziałów PZITB,
o) uchylanie uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziałów lub Walnego Zgromadzenia Delegatów. oraz Zarządów Oddziałów, jeśli są sprzeczne z Statutem, uchwałami Zarządu Głównego lub obowiązującym prawem. Od uchwał Zarządu Głównego w powyższej kwestii nie przysługuje odwołanie, przy czym nie dotyczy to spraw objętych §25,
p) podejmowanie uchwał o przystąpieniu PZITB do organizacji krajowych i zagranicznych,
q) zawieranie porozumień o współpracy PZITB z instytucjami i organizacjami na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
r) uchwalanie Regulaminu składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz PZITB.
2. Zarząd Główny nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Oddziałów.
§42 1. Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy:
a) wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
b) przygotowywanie projektów uchwał, projektów planów działania preliminarzy budżetowych Zarządu Głównego PZITB,
c) nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych PZITB,
d) powoływanie komisji o charakterze doraźnym,
e) gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem PZITB, oraz zaciąganie zobowiązań w jego imieniu, w granicach ustalonych przez Zarząd Główny,
f) podejmowanie uchwał w sprawach zadań Prezydium ustalonych w Regulaminie Zarządu Głównego oraz w zakresie upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny,
g) składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności Prezydium i z realizacji uchwał.
2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby jego członków.

C. Główna Komisja Rewizyjna
§43 1. Główna Komisja Rewizyjna jest władzą naczelną PZITB powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Związku.
2. Członkowie i zastępcy członków Głównej Komisji Rewizyjnej wybierani są imiennie przez Zjazd według zasad określonych w § 35 pkt. 1 i § 36 pkt. 4), w liczbie nie większej niż 5 członków i 2 zastępców członków. Liczbę imiennie wybieranych członków i zastępców członków Głównej Komisji Rewizyjnej określa każdorazowo Krajowy Zjazd Delegatów w drodze uchwały.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
4. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.
§44 Do kompetencji i obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) bieżąca kontrola całokształtu działalności władz PZITB, organów doradczych i jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem działalności orzeczniczej sąd.ów koleżeńskich, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami Zjazdu,
2) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego lub jego Prezydium uwag, wniosków i ocen dotyczących ich działalności oraz działalności jednostek organizacyjnych,
3) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu Głównego z jego statutowych obowiązków, a także żądanie zwołania posiedzenia Zarządu Głównego,
4) zwoływanie Zjazdu, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie lub trybie ustalonym Statutem,
5) nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
6) składanie na Zjeździe oceny działalności Zarządu Głównego i sprawozdania ze swej działalności w okresie kadencji,
7) składanie na Zjeździe wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego,
8) kontrola gospodarki fnansowej Zarządu Głównego i przynajmniej raz do roku przedstawianie uwag, wniosków i ocen wynikających z tej kontroli na posiedzeniu Zarządu Głównego.
§45 1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach wszystkich władz i jednostek organizacyjnych PZITB, z wyłączeniem posiedzeń sądów koleżeńskich.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą występować w charakterze organu kontrolnego w stosunku do jednostek organizacyjnych PZITB, których są członkami.
§46 Główna Komisja Rewizyjna może zażądać od Zarządu Głównego zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu, a od Przewodniczącego PZITB - zwołania posiedzenia Zarządu Głównego. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z jego uzasadnieniem. Nadzwyczajny Zjazd powinien się odbyć w ciągu 3 miesięcy od doręczenia Zarządowi Głównemu żądania, a posiedzenie Zarządu Głównego powinno się odbyć w ciągu 3 tygodni od doręczenia żądania. Żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej wymaga poparcia co najmniej 2/3 wszystkich członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
§ 47 1. Szczegółowy zakres działania oraz tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Zjazd.
2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich jej członków.

D. Główny Sąd Koleżeński
§48 1. Główny Sąd Koleżeński jest naczelną władzą PZITB powołaną do:
a) sprawowania ogólnego nadzoru nad Sądami Koleżeńskimi Oddziałów,
b) rozpatrywania i rozstrzygania odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów, jako sąd drugiej instancji.
2. Członkowie i zastępcy członków Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierani są imiennie przez Zjazd według zasad określonych w § 35 pkt. 1 i § 36 pkt. 4), w liczbie nie większej niż 7 członków i 2 zastępców członków. Liczbę imiennie wybieranych członków i zastępców członków Głównego Sądu Koleżeńskiego określa Krajowy Zjazd Delegatów w drodze uchwały.
3. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
§49 1. Zasady działania i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Zjazd.
2. Sądy Koleżeńskie mogą nakładać następujące kary dyscyplinarne:
a) zwrócenie uwagi na niewłaściwość postępowania,
b) upomnienie,
c) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do roku,
d) wykluczenie z PZITB.
3. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich jego członków.
4. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

VI. ODDZIAŁY PZITB I ICH WŁADZE
§ 50 1. Oddziały są podstawowymi terenowymi· jednostkami organizacyjnymi PZITB, a ich głównym zadaniem jest realizacja celów Związku.
2. Oddziały świadczą na rzecz Zarządu Głównego i wspólnej działalności PZITB sumy pieniężne proporcjonalne do liczby swoich członków. Wysokość sum określa w odniesieniu do każdego Oddziału Zarząd Główny.
3. W razie zalegania przez Oddział ze świadczeniem za okres dłuższy niż 1 rok, Zarząd Główny podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Oddziału i Głównej Komisji Rewizyjnej.

A. Walne Zgromadzenie Oddziału PZITB
§ 51 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału albo Walne Zgromadzenie Delegatów zwane dalej Walnym Zgromadzeniem.
2. W oddziałach o liczbie większej niż 150 członków, Walne Zgromadzenie Oddziału może być zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów. Delegatów na okres kadencji wybiera Walne Zebranie członków jednostek organizacyjnych Oddziału spośród członków zwyczajnych według zasad określonych uchwałą Zarządu Oddziału, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do liczby członków zwyczajnych jednostki organizacyjnej.
§ 52 1. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Oddziału.
2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym delegaci oraz z głosem doradczym, nie wybrani na delegatów członkowie Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału.
3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału na prawach delegatów uczestniczą również członkowie honorowi PZITB, będący członkami tego Oddziału.
§ 53 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie określonym przez Zarząd Główny.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
a) może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu Głównego, uchwały Zarządu Oddziału, na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału bądż na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Oddziału,
b) powinno się odbyć w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały Zarządu Głównego lub od dnia doręczenia Zarządowi Oddziału pisemnego żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad i jego uzasadnieniem.
§ 54 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Oddziału, wysyła zawiadomienia wraz z proponowanym porządkiem obrad wszystkim członkom Oddziału lub delegatom, co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
2. W przypadkach wymienionych w § 60 ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny.
3. W razie nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Oddziału zwołuje je w trybie określonym w ust. 1 Komisja Rewizyjna Oddziału, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 2.
§ 55 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium, wybrane spośród członków lub delegatów, w składzie: przewodniczący, jeden lub dwóch zastępców oraz jeden lub dwóch sekretarzy. Członek ustępujących władz Oddziału, nie może wejść w skład Walnego Zgromadzenia.
3. Obrady są prowadzone na podstawie regulaminu przyjętego przez Walne Zgromadzenie.
§ 56 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków działania Oddziału,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Oddziału za okres kadencji oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium członkom Zarządu Oddziału,
3) wybór oraz odwołanie, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Oddziału i imiennie wybranych członków i zastępców członków: Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału, spośród członków zwyczajnych PZITB danego Oddziału,
4) wybór delegatów i ich zastępców na Krajowe Zjazdy Delegatów PZITB na okres kadencji władz Oddziału, według zasad określonych przez Zarząd Główny,
5) wybór delegatów Oddziału i ich zastępców do władz terenowych organizacji, do których należy PZITB,
6) nadawanie godności honorowego przewodniczącego Oddziału,
7) uchwalanie regulaminu Zarządu Oddziału,
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach objętych przedmiotem obrad,
9) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia lub rozwiązania Oddziału.

B. Zarząd Oddziału
§ 57 1. Władzą Oddziału w okresie między Walnymi Zgromadzeniami jest Zarząd Oddziału.
2. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego oraz nie więcej niż 15 członków wybranych imiennie przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków i zastępców członków Zarządu Oddziału określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika stanowiących, łącznie z Przewodniczącym, Prezydium Zarządu Oddziału.
4. Posiedzenia Zarządu Oddziału powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Przewodniczący Oddziału organizuje prace Zarządu Oddziału oraz jego Prezydium i odpowiada za ich działalność.
6. Przewodniczący Oddziału może pełnić swoją funkcję nieprzerwanie przez dwie kolejne kadencje
§ 58 1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
a) inspirowanie i organizowanie pracy mającej na celu realizację statutowych celów PZITB na obszarze swojego działania i współpraca z Zarządem Głównym w tym zakresie,
b) wykonywanie uchwał Zjazdu, Zarządu Głównego i Walnego Zgromadzenia,
c) powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych Oddziału, ustalanie zakresu działania i ich regulaminów oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej i merytorycznej,
d) zatwierdzanie rocznych planów działania i sprawozdań z ich realizacji, zatwierdzanie budżetów i rocznych sprawozdań fnansowych Oddziału (zgodnie z ustawą o rachunkowości) oraz ustalanie wysokości składki członkowskiej,
e) zarządzanie majątkiem Oddziału oraz jego funduszami,
f) zaciąganie zobowiązań fnansowych w ramach posiadanych środków,
g) organizowanie działalności gospodarczej, jak również nadzór i kontrola nad tą działalnością,
h) występowanie do organów państwowych i samorządowych oraz pracodawców w przypadku naruszenia praw zawodowych swoich członków,
i) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi, wynikająca z celów działania określonych w Statucie,
j) wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie godności członka honorowego, honorowych odznak PZITB i innych odznaczeń,
k) przyjmowanie członków zwyczajnych, ich skreślanie zgodnie z § 22 i wykluczanie na podstawie § 23 oraz przyjmowanie członków wspierających na podstawie § 16 ust. 2, w zakresie Oddziału,
l) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
m) zawieszanie uchwał walnych zebrań jednostek organizacyjnych Oddziału lub ich uchylanie, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem lub uchwałami władz PZITB wyższego szczebla.
2. Oddziały jako jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną ponoszą odpowiedzialność wynikającą z prowadzonej działalności.
§ 59 1. Zarząd Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie
2. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
3. Zarząd Oddziału reprezentuje na zewnątrz, za wyjątkiem spraw majątkowych, Przewodniczący Oddziału lub upoważniony przez Zarząd Oddziału inny członek Prezydium.
4. Przewodniczący Oddziału jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych z Zarządzie Oddziału pracowników, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
§ 60 1. W razie długotrwałej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Oddziału jego obowiązki obejmuje jeden z wiceprzewodniczących, wskazany przez Zarząd Oddziału.
2. W razie niezastosowania się władz Oddziału do postanowień Statutu, uchwał Zjazdu, uchwał Zarządu Głównego lub Walnego Zgromadzenia, Zarząd Główny ma prawo uchylić uchwały Zarządu Oddziału, a w przypadku niewykonania
poleceń, w porozumieniu z Główną Komisją Rewizyjną,
podejmuje uchwałę o zawieszeniu działalności Oddziału
i powołuje komisaryczny Zarząd do czasu wyboru nowych
władz lub uchwałę o rozwiązaniu Oddziału.
§ 61 1. Prezydium organizuje działalność Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału i wykonuje jego uchwały, a w szczególności:
a) prowadzi bieżącą działalność Oddziału,
b) przygotowuje projekty uchwał, projekty planów działania i preliminarzy budżetowych Zarządu Oddziału,
c) gospodaruje funduszami i zarządza majątkiem Zarządu Oddziału oraz zaciąga w jego imieniu zobowiązania, w granicach ustalonych przez Zarząd Oddziału,
d) ocenia działalność kół i innych jednostek organizacyjnych utworzonych w Oddziale oraz udziela im pomocy organizacyjnej,
e) przygotowuje projekty uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
f) gromadzi składki członkowskie członków Oddziału,
g) udziela członkom Oddziału pomocy materialnej z oddziałowego funduszu pomocy koleżeńskiej
2. Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków.

C. Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 62 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Oddziału.
2. Członkowie i zastępcy członków Komisji Rewizyjnej wybierani są imiennie przez Walne Zgromadzenie, w liczbie nie większej niż 5 członków i 2 zastępców członków. Liczbę wybieranych członków i zastępców członków Komisji Rewizyjnej określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna Oddziału odbywa zebrania co najmniej raz na kwartał.
§ 63 Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) bieżąca kontrola działalności władz Oddziału, jego jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem działalności orzeczniczej Sądu Koleżeńskiego, pod względem zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami władz PZlTS,
2) współpraca z komisjami rewizyjnymi jednostek organizacyjnych Oddziału,
3) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Oddziału uwag i wniosków dotyczących działalności Oddziału,
4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału, będących w sprzeczności z przepisami prawa, uchwałami Zarządu Głównego, uchwałami Zjazdu albo z postanowieniami Statutu,
5) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału sprawozdań ze swej działalności i jej wyników oraz przedkładanie oceny działalności Zarządu Oddziału, jak również wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Oddziału,
6) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Oddziałów w przypadku, o którym mowa w § 54 ust. 3,
7) bieżąca kontrola gospodarki fnansowej Zarządu Oddziału i przynajmniej raz do roku przedstawianie uwag, wniosków i ocen wynikających z tej kontroli na posiedzeniu Zarządu Oddziału,
8) składanie Głównej Komisji Rewizyjnej corocznie do końca pierwszego kwartału sprawozdania ze swojej działalności w roku ubiegłym.
§64 Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach wszystkich władz i jednostek organizacyjnych Oddziału z wyłączeniem posiedzeń Sądu Koleżeńskiego, nie mogą jednak być członkami innych władz Oddziału, jak również występować w charakterze organu kontrolnego w stosunku do jednostek organizacyjnych Oddziału, których są członkami.
§ 65 1. Komisja Rewizyjna Oddziału może pisemnie zażądać od Przewodnicżącego Oddziału zwołania zebrania Zarządu Oddziału. Żądanie winno zawierać proponowany przez Komisję porządek obrad oraz jego uzasadnienie. Posiedzenie to powinno się odbyć w ciągu 21 dni od doręczenia Zarządowi Oddziału żądania Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału może pisemnie zażądać od Zarządu Oddziału zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie winno zawierać proponowany przez Komisję porządek obrad oraz jego uzasadnienie. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 2 miesięcy od doręczenia żądania Zarządowi Oddziału.
3. Żądania Komisji Rewizyjnej Oddziału wymagają poparcia co najmniej 2/3 liczby członków Komisji.
§ 66 1. Szczegółowy zakres działania oraz tryb postępowania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Zjazd.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich jej członków.

D. Sąd Koleżeński Oddziału
§ 67 1. Sąd Koleżeński Oddziału jest władzą pierwszej instancji powołaną do:
a) wydawania orzeczeń w sprawach członków Oddziału PZITB, którym przedstawiono zarzut naruszenia postanowień Statutu bądź zasad etyki członka Związku,
b) rozstrzygania sporów i zatargów wynikłych między członkami Oddziału PZITB,
c) podejmowania postępowania z własnej inicjatywy bądź na podstawie otrzymanych zgłoszeń, w przypadkach naruszenia postanowień Statutu bądź zasad etyki przez członków PZITB.
2. Członkowie i zastępcy członków Sądu Koleżeńskiego wybierani są imiennie przez Walne Zgromadzenie, w liczbie nie większej niż 7 członków i 2 zastępców członków. Liczbę wybieranych członków i zastępców członków Sądu Koleżeńskiego określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3. Członkowie - Sądu Koleżeńskiego Oddziału wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
4. Sąd Koleżeński Oddziału może nakładać kary dyscyplinarne, o których mowa w § 49 ust. 2.
§68 1. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału określa Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego.
2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich jego członków.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PZITB
§69 1. PZITB może prowadzić działalność gospodarczą związaną z celami Związku i w interesie członków na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie o rachunkowości.
2. Dochód z działalności gospodarczej PZITB służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.
§ 70 Działalność gospodarcza PZITB może być prowadzona w formie działalności niewyodrębnionej, prowadzonej samodzielnie lub we współudziale w przedsiębiorstwach, fundacjach, spółkach itp.

VIII. MAJĄTEK I FUNDUSZE PZITB
§ 71 1. Majątek PZITB składa się z wszelkich nieruchomości, ruchomości, funduszy i innych praw majątkowych będących własnością Związku oraz Oddziałów.
2. Fundusze PZITB składają się z:
a) składek członków,
b) dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej,
c) dochodów z nieruchomości i ruchomości, stanowiących
własność PZITB lub będących w jego użytkowaniu,
d) kapitału i dochodów kapitałowych,
e) subwencji, dotacji, darowizn, zapisów i innych żródeł.
§ 72 1. PZITB organizuje poprzez Oddziały samopomoc koleżeńską, której celem jest udzielanie pomocy materialnej członkom PZITB.
2. W celu zapewnienia środków materialnych przeznaczonych na samopomoc koleżeńską, Oddziały PZITB tworzą Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej. Zasady tworzenia i gospodarowanie funduszem określa regulamin.
3. Regulamin działalności Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej uchwala Zarząd Oddziału.
§ 73 1. PZITB prowadzi gospodarkę fnansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Za gospodarkę fnansową i rachunkowość Zarządu Głównego odpowiada Przewodniczący PZITB i skarbnik Zarządu Głównego, którzy przedkładają do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu roczne sprawozdanie fnansowe.
3. Za gospodarkę fnansową i rachunkowość Oddziałów odpowiada Przewodniczący Oddziału i skarbnik Oddziału, którzy przedkładają do zatwierdzenia Zarządowi Oddziału roczne sprawozdanie fnansowe.
§ 74 1. Do ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych PZITB są wymagane podpisy dwóch osób: Przewodniczącego PZITB lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza generalnego lub skarbnika Zarządu Głównego.
2. W przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Oddziału PZITB są wymagane podpisy dwóch osób: Przewodniczącego Oddziału lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Oddziału lub skarbnika Oddziału bądź, z upoważnienia Prezydium Zarządu Oddziału, ich zastępców lub pełnomocników.

IX. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PZITB
§ 75 1. Do zmian Statutu PZITB wymagana jest Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów powzięta większością 2/3 głosów przy obecności na Sali obrad co najmniej połowy wszystkich delegatów upoważnionych do udziału w Zjeździe.
2. Projektowana zmiana Statutu musi być ujęta w proponowanym. porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, dołączonym do zawiadomienia o nim.
3. Zmiany Statutu wymagają wpisu do właściwego rejestru.
§ 76 Do rozwiązania PZITB wymagana jest Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów powzięta większością 3/4 głosów wszystkich delegatów upoważnionych do udziału w Zjeździe.
§ 77 W przypadku rozwiązania PZITB, jego likwidacja następuje na podstawie przepisow ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz innych, obowiązujących w tym zakresie, przepisów.
§ 78 Niniejszy Statut został uchwalony na XLIII Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 6 czerwca 2008 roku i obowiązuje od dnia jego zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach