Aktualności i wydarzenia

2017-03-30 Zebranie Zarządu Oddziału PZITB

Zebranie poświęcone omówieniu zasad organizacji konkursu zbudowano w łódzkiem Budowa Roku 2016. W celu zwiększenia grona uczestników konkursu o jednostki samorządowe zniesione zostały opłaty dla tych podmiotów przy zgłaszaniu obiektów do konkursu. Omówiono również bieżące problemy związane z organizacją „Kursu na Uprawnienia Budowlane” w edycji wiosennej. W dalszej części zebrania przedstawiono działania Prezydium związane z organizacją Biura Oddziału i CUTOB – Łódź. Kol. Andrzej B. Nowakowski zgłosił wniosek, przyjęty przez Zarząd  dotyczący organizacji uroczystości związanej z jubileuszem 80-lecia Oddziału.

2017-03-23 Spotkanie Przewodniczących Oddziałów Stowarzyszeń Nauk.-Techn. z władzami ŁOIIB

Zebranie, które odbyło się w siedzibie ŁOIIB poświęcone było podsumowaniu dotychczasowej współpracy i wypracowaniu nowych form współdziałania. Dyskutowano na temat zmian w zasadach funkcjonowania specjalistów z zakresu budownictwa oraz problemów związanych z zachowaniem prestiżu inżynierów budownictwa.

W spotkaniu ze strony stowarzyszeń udział wzięli: Przemysław Bodzak – Przewodniczący Oddziału PZITB w Łodzi, Andrzej Gorzkiewicz – Wiceprezes Zarządu Oddziału SEP w Łodzi, Jan Musiał – Prezes Zarządu Oddziału SEP w Piotrkowie Tryb., Zbigniew Krasiński – Prezes Zarządu Oddziału SEP w Sieradzu, Bronisław Hillebrand – Przewodniczący Oddziału PZITS w Łodzi, Jerzy Krawczyk – Przedstawiciel Oddziału SITWM w Łodzi, Andrzej Lebioda – Prezes Oddziału SITK RP w Łodzi, Małgorzata Jezierska – Przewodnicząca Oddziału ZM RP w Łodzi, Bogusława Gutowska – Przewodnicząca Oddziału SITPNiG w Łodzi. Izbę reprezentowali: Barbara Malec – Przewodnicząca Rady ŁOIIB, Zastępcy Przewodniczącej: Agnieszka Jońca i Piotr Parkitny, Grzegorz Rakowski – Sekretarz Rady ŁOIIB oraz Cezary Wójcik – Skarbnik Rady ŁOIIB, Piotr Filipowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŁOIIB oraz Danuta Ulańska – Przewodnicząca Rady Programowej Wydawnictw ŁOIIB.

2017-03-10 Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

Rozpoczęła się kolejna edycja Kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane Kurs wiosenny 2017. 03 marzec -30 kwiecień 2017 organizowanego od wielu lat przez PZITB Oddział w Łodzi. Jak co roku zgromadziła liczne grono słuchaczy chcących w ramach 142 godzin wykładów poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę m.in. z:

  • prawa budowlanego
  • przepisów techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa
  • ochrony przeciwpożarowej i środowiska
  • certyfikacji, normalizacji, stosowania wyrobów budowlanych
  • prawa zamówień publicznych

Zajęcia odbywają się przy ul. Północnej 39 w Łodzi, w budynku Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2017-03-09 Zebranie Zarządu Oddziału PZITB

Po zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną sprawdzania finansowego za 2016 rok obejmującego Rachunek Zysków i Strat, Bilans oraz Informację Dodatkową zwołane zostało zebranie Zarządu w celu przyjęcia tych dokumentów Zarząd Oddziału. Dyskusja zawiązana z finansami Oddziału PZITB toczyła się na poprzednim posiedzeniu Zarządu. Po przedstawieniu informacji uzupełniających Zarząd Oddziału zatwierdził jednogłośnie Sprawozdanie Finansowe za 2016r.

W dalszej części zebrania przedstawiono działania Prezydium związane z organizacja Biura Oddziału i CUTOB – Łódź w tym sprawy dotyczące zatrudnienia nowych pracowników. Omówiono również stan przygotowań do organizacji „Kursu na Uprawnienia Budowlane” w edycji wiosennej.

2017-02-09 Zebranie Zarządu Oddziału PZITB

Zebranie poświęcone było w głównej mierze przedstawieniu sprawozdania finansowego za rok 2017. Obecni na nim byli członkowie Zarządu Oddziału, sekretarz Komisji Rewizyjnej kol. Elżbieta Habiera-Waśniewska oraz Dyrektor CUTOB-Łódź kol. Jolanta Orechwo. Koleżanka J. Orechwo przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności CUTOB-Łódź związane z działalnością zarówno Zespołu Rzeczoznawców jak i Zespołu ds. Kursów i Szkoleń. W takcie dyskusji omówiono również bieżącą sytuację jak i zmiany w stanie finansów Stowarzyszenia na przestrzeni ostatnich 10 lat ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania i finansowania zarówno Zespołu Rzeczoznawców jak i biura Oddziału w takcie minionej kadencji Władz Stowarzyszenia tj za lata 2012-2016. Wskazano na problemy z utrzymaniem przychodów na stałym poziomie pozwalającym na uzyskiwanie dodatniego wyniku finansowego z prowadzonej działalności gospodarczej oraz na duże koszty stałe związane z funkcjonowaniem Zespołu Rzeczoznawców. Dyskutowano również o problemach związanych z utrzymaniem biura Oddziału, w tym również o nadmiernych kosztach jego obsługi w minionej kadencji. Cześć problemów związanych z działalnością zarówno Zespołu Rzeczoznawców jak i biura Oddziału została już w ostatnim czasie rozwiązanych zarówno w wyniku bieżących działań Zarządu jaki i zmian nie wynikających z bezpośredniego działania władz Oddziału. Omówiono również uwagi i zalecenia zgłoszone przez Komisję Rewizyjną działającą przy Oddziale PZITB, w tym sprawy osobowe związane z funkcjonowaniem biura Oddziału oraz CUTOB – Łódź w najbliższej przyszłości.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach