Aktualności i wydarzenia

2016-09-11 62. Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB - Krynica 2016

W dniach 11-16 września br. odbyła się w Krynicy-Zdroju 62. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (KILiW PAN) i Komitetu Nauki PZITB (KN PZITB). W konferencji organizowanej w tym roku przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy wzięło udział ok. 500 osób. Tradycyjnie Konferencja podzielona była na dwie części problemową i ogólną.

Część problemowa w tym roku dotyczyła budownictwa prefabrykowanego - Budownictwo prefabrykowane w Polsce – stan i perspektywy.

W części ogólnej prezentowano referaty z różnych dziedzin budownictwa. Z Oddziału Łódzkiego referaty przygotowali: Przemysław Bodzak, Łukasz Sowa Badania wpływu podatności podpór na nośność sprężonych płyt kanałowych; Michał Gołdyn Propozycja określania efektywnej wytrzymałości betonu węzłów wewnętrznych połączeń płytowo-słupowych; Szymon Seręga, Renata Kotynia, Krzysztof Lasek Obliczeniowa analiza belek żelbetowych wzmocnionych naprężonymi taśmami CFRP; Tadeusz Urban, Łukasz Krawczyk Michał Gołdyn Badania eksperymentalne wzmacniania bardzo krótkich wsporników.

2016-08-25 Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału PZITB

Na posiedzeniu Prezydium wskazano kandydatów z Oddziału Łódzkiego do pracy w Komitetach i Komisjach PZITB na szczeblu krajowym.

Zgłoszono następujące propozycje:

Kol. TADEUSZ URBAN                – Komitet Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej

Kol. JAKUB MISZCZAK               – Komitet Trwałości Budowli

Kol WITOLD GRYMIN                – Komitet Ekologii

Kol. JAN KOZICKI                     – Głowna Komisja Odznaczeń

Kol. MARCIN STARZEC              – Komitet Ekonomiki Budownictwa

Kol. ŁUKASZ SOWA                  – Komitet Współpracy z Zagranicą

Kol. PRZEMYSŁAW BODZAK     – Komitet BIM

2016-08-25 Zebranie Zarządu Oddziału PZITB

Przedstawiono informację o zasadach funkcjonowania sekretariatu Oddziału po zmianach personalnych. Biuro czynne będzie  w każdy czwartek w godzinach 14-18. Sprawy członkowskie prowadzić będzie p. Elżbietę Kurkiewicz. Zebrani zostali zapoznani z wynikami działań Koła Młodej Kadry w ramach WORKCAMP Łódź  (informacja o projekcie https://polakpotrafi.pl/projekt/workcamp-o , https://pl-pl.facebook.com/WorkcampLodz/ )

Przyjęte zostały uchwały dotyczące Komisji Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej, wysokości i zasad obliczania składek w roku 2017, zasad działania Zespołu Rzeczoznawców CUTOB a także funkcji sekretarza ZO.

Kol. Tadeusz Urban powołany został na przewodniczącego Komisji Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej działającej przy OŁ.

W związku z rezygnacja złożona przez kol. Jerzego Józwickiego na nowego sekretarza Zarządu Oddziału powołano kol. Artura Matusiaka.

W dalszej części zebrania  omówiono stan finansów Oddziału, a także przygotowania do wręczenia nagród podczas Wojewódzkiego święta Budowlanych w ramach konkursów PZITB: „zbudowano w łódzkiem. Budowa Roku 2015” (http://zbudowanowlodzkiem.pl/) oraz na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską wykonaną na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej edycja 2016 (http://www.pzitb.lodz.pl/index.php?show=4&active=12&parent=2/)

Zainicjowano też dyskusję dotyczącą celów i celowości dalszej działalności PZITB .

2016-07-14 Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału PZITB

Zebranie prezydium zorganizowano w związku z omówieniem bieżącej sytuacji finansowej. Ponownie wskazano na konieczność analizy zasadności wydatków bieżących i rozszerzania źródeł przychodów stowarzyszenia.

2016-06-23 Zebranie Zarządu Oddziału PZITB

Przedstawiono krótkie sprawozdanie z Krajowego Zjazdu Delegatów w Olsztynie oraz z pierwszego posiedzenia Zarządu Głównego w Warszawie. Omówione zostały główne kierunki działania Stowarzyszenia zawarte w Uchwale Generalnej oraz wskazane na pierwszym posiedzeniu ZG.

Przedstawiono wynikiKonkurs im. prof. W. Kuczyńskiego na najlepszą pracę dyplomową. Informacja o laureatach edycji 2016 znajduje się w zakładce http://www.pzitb.lodz.pl/index.php?show=16&active=13&parent=2

Omówiono stan finansów Oddziału po pięciu miesiącach bieżącego roku, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności bieżącej, w tym kosztów stałych. Rozpoczęto też dyskusję dotyczącą wysokości składek członkowskich. Będzie ona kontynuowana na kolejnym posiedzeniu ZO. Omówiono dotychczasowe prace przy organizacji konkursu „zbudowano w łódzkiem. budowa roku” uwzględniające m.in. znak graficzny, stronę internetową.

Wskazano na konieczność nawiązania współpracy ze szkołami budowlanymi z regionu łódzkiego. Omówiono możliwości promocji stowarzyszenia m.in. na Politechnice Łódzkiej – podkreślono konieczność aktywizacji Koła PZITB przy PŁ, a także aktywnej prezentacji działań bieżących stowarzyszenia wśród studentów.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach