Aktualności i wydarzenia

2016-11-18 Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału PZITB

Posiedzenie Prezydium zostało ponownie zwołane w celu omówienia obecnej działalności Zespołu Rzeczoznawców – CUTOB zarówno pod katem finansowym jak i sytuacji powstałej w związku ze zmianami personalnymi wynikającymi z decyzji pracowników CUTOB Łódź.

2016-11-14 Wręczenie nagród w konkursach PZITB

14 października br. podczas Wojewódzkiego Święta Budowlanych w ramach zorganizowanego po raz pierwszy przez Oddział Łódzki PZITB konkursu "Zbudowano w Łódzkiem. Budowa Roku 2015" (http://zbudowanowlodzkiem.pl/) wręczono nagrody w dwóch kategoriach:

- w kategorii budynki biurowe i użyteczności publicznej nagrodzona została firma STRABAG Sp. z o.o. za wykonanie budynku biurowego ERICPOL w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 175,

- w kategorii nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i techniczne – PEKABEX BET SA za zaprojektowanie i wykonanie żelbetowej konstrukcji prefabrykowanej zespolonych stropów kondygnacji 0 w obszarze dworca PKP i PKS dla nowego dworca Łódź Fabryczna.

Uhonorowano również laureatów Konkursu im. prof. Władysława Kuczyńskiego na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez Oddział Łódzki PZITB, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ oraz Łódzką OIIB. Uhonorowani zostali dyplomanci oraz ich promotorzy. II nagrodę otrzymali: mgr inż. Karol NOWAK (promotor prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak) za „Analizę przekrycia cięgnowego skoczni narciarskiej” oraz mgr inż. Katarzyna SUSKIEWICZ (promotor dr inż. Danuta Ulańska) za „Projekt konstrukcji żelbetowej kaplicy” natomiast III nagrodę mgr inż. Damian SOKOŁOWSKI (promotor prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński) za pracę „Stochastic Finite Element Method reliability analysis of the corrugated I-beam girder under corrosion or fire”.

2016-10-10 Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału PZITB

Posiedzenie Prezydium zostało zwołane w celu omówienia obecnej działalności Zespołu Rzeczoznawców – CUTOB oraz dyskusji na temat przyszłych kierunków i sposobów działalności Zespołu Rzeczoznawców – CUTOB

Na zebraniu obecni byli Członkowie Prezydium Zarządu oraz kol. Jolanta Orechwo Dyrektor Zespołu Rzeczoznawców oraz Pani Halina Gręda Gówna Księgowa Oddziału - pracownicy etatowi CUTOB Łódź.

2016-09-21 Zebranie Komisji Nauki Oddziału Łódzkiego PZITB

Pierwsze zebranie Komisji Nauki w nowej kadencji poświęcone było omówieniu bieżących działań, a także przedstawieniu przyszłych zadań Komisji. Koleżanka Renata Kotynia, przewodnicząca Komisji Nauki OŁ omówiła plan pracy w nowej kadencji 2016-2020. W dalszej części zebrania zaprezentowane zostały sprawozdania z zebrań Zarządu Komitetu Nauki PZITB, które odbyły się w: Warszawie 14 kwietnia 2016 r.,  w Białymstoku – 22 czerwca 2016 r., w Krynicy – 13 września 2016 r. a także z dwóch posiedzeń Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (6 maja 2016 r. i 15.09.2016). Przedstawiono również informacje o konferencjach i kursach organizowanych przez PZITB.

2016-09-21 Posiedzenie Zarządu Głównego PZITB

Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżących zadań związanych z organizacja pracy w kadencji 2016-2020. Powołano następujące Komitety, Komisje i Rady PZITB działające na szczeblu krajowym:

 • Komitet Nauki ,
 • Komitet Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej,
 • Komitet Młodej Kadry,
 • Komitet Trwałości Budowli,
 • Komitet Ekologii,
 • Komitet Ekonomiki Budownictwa,
 • Komitet Organizacyjny Konkursu PZITB „Budowa Roku”,
 • Główna Komisja Odznaczeń,
 • Główna Komisja Seniorów,
 • Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw PZITB,
 • Komitet Współpracy z Zagranicą,
 • Komitet BIM.

Jednocześnie Zarząd Główny PZITB powołał następujących kolegów na przewodniczących Komitetów, Komisji i Rady PZITB:

 • Komitet Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej  – Kol. Leonard Runkiewicz,
 • Komitet Młodej Kadry – kol. Piotr Szymczak,
 • Komitet Ekologii – kol. Krzysztof Stypuła,
 • Komitet Ekonomiki Budownictwa – kol. Olgierd Sielewicz,
 • Komitet Organizacyjny Konkursu PZITB „Budowa Roku” – Kol. Zdzisław Binerowski,
 • Komitet Trwałości Budowli – Kol. Paweł Łukowski,
 • Główna Komisja Odznaczeń – Kol. Andrzej Myśliwiec,
 • Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw PZITB – Kol. Anna Halicka,
 • Główna Komisja Seniorów – Kol. Teresa Anna Lipska,
 • Komitet Współpracy z Zagranicą – Kol. Zygmunt Rawicki,
 • Komitet BIM – Kol. Wiktor Piwkowski.

Ze względu na inny regulamin pracy Komitet Nauki na Przewodniczącą wybrał Kol. Marię Kaszyńską.

Przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji budżetu stowarzyszenia za 8 miesięcy br. oraz rozliczenie kosztów Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Olsztynie.

Kolejnym punktem porządku posiedzenia była prezentacja założeń Programu działalności PZITB na lata 2016-2020.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach