Aktualności i wydarzenia

2021-01-04 Kurs na uprawnienia budowlane - edycja wiosenna 2021

OGŁOSZENIE 

Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

Kurs wiosenny w trybie on-line

 

JUŻ OTWART Y!!!

Można jeszcze zapisywać się !

Informujemy, że pomimo kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej – kurs „Weekendowy” rozpoczął się dnia 5.03.2021, to zapraszamy jeszcze do zapisywania się.

Zajęcia odbywają się d piątku do niedzieli, w trybie on-line....[więcej]

2020-10-15 Zmarła Przewodnicząca Rady ŁOIIB Barbara Malec...

Z ogromnym smutkiem informujemy,  że 13 października 2020 r. odeszła od nas

 
 
mgr inż. Barbara MALEC 
 

Przewodnicząca Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

Członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, związana z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa od początku jego istnienia, delegat na okręgowe i krajowe zjazdy ŁOIIB we wszystkich kadencjach, uczestniczka prac Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Członek Honorowy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, organizatorka i wieloletnia przewodnicząca Oddziału PZITB w Piotrkowie Trybunalskim, wieloletnia przewodnicząca Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITB.

Ceniony rzeczoznawca i inżynier, Osoba o wielkim sercu i niezwykłej energii, zaangażowana w pracę zawodową i społeczną. 
 
Żadne słowa nie są w stanie w tej chwili oddać naszego wielkiego żalu z powodu tej niepowetowanej straty...
 
Rodzinie i Przyjaciołom Pani Przewodniczącej składamy wyrazy głębokiego współczucia 
 

Działacze i Pracownicy

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 

 

BARBARA MALEC (1944–2020) ukończyła w 1967 r. Wydział Budownictwa Ogólnego Politechniki Łódzkiej z tytułem magistra inżyniera budownictwa. Uzyskała uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego w tej specjalności. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę zawodową, która była jej pasją kontynuowaną do ostatnich dni. 

Od 1974 r. oddana pracy społecznej w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Zorganizowała Oddział PZITB w Piotrkowie Trybunalskim, pełniąc przez 20 lat funkcję jego przewodniczącej. Była także członkiem Zarządu Głównego PZITB, a następnie przewodniczącą Głównego Sądu Koleżeńskiego. We wrześniu br., na ostatnim Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (11–13 września 2020 r.) przyznano Jej zaszczytną godność Członka Honorowego PZITB.

Z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa związana od początku jego istnienia. Uczestniczyła w pracach Międzystowarzyszeniowego Komitetu Organizacyjnego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jako członek Łódzkiej OIIB od 2002 r. brała udział w pracach Prezydium i Rady ŁOIIB. Od 2009 r. pełniła funkcję wiceprezesa Łódzkiej OIIB, a w 2014 roku została wybrana na przewodniczącą Rady Łódzkiej OIIB i funkcję tę pełniła także w bieżącej kadencji.

Aktywnie działała w samorządzie zawodowym jako delegat Łódzkiej OIIB na okręgowe i krajowe zjazdy we wszystkich kadencjach. Była członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w I i II kadencji, a od 2010 r. członkiem Krajowej Rady PIIB (w III kadencji także członkiem Prezydium Krajowej Rady PIIB).

Jej odejście to wielka strata dla środowiska budowlanego i samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 

2020-09-24 Kurs na uprawnienia budowlane odwołany

Oddział Łódzki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

organizator kursów przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane

Zawiadamia, że w związku ze zbyt małym zainteresowaniem Kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane Kurs Jesienny 2020 nie odbędzie się.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że od nowego roku uruchamiamy wiosenną edycję kursu Kurs Wiosenny 2021. Prosimy więc obserwować naszą stronę na przełomie stycznia i lutego 2021r. w zakładce „Aktualności i wydarzenia”.

Wszelkich informacji udzielimy również pod nr tel. 42 630 10 25

Organizatorzy kursu PZITB o. Łódź

2020-06-13 WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

 

ZARZĄD ODDZIAŁU
POLSKIEGO ZWIĄZKU
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
W ŁODZI

ma zaszczyt zaprosić na

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

CZŁONKÓW ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO

 

które odbędzie się dnia 25 czerwca 2020
w Sali Kongresowej Domu Technika
w Łodzi Plac Komuny Paryskiej 5a (I piętro)
początek obrad o godzinie 15:45 w pierwszym terminie
i o godzinie 16:00 w drugim terminie.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie WZO
2. Wybory Przewodniczącego WZO
3. Przyjęcie regulaminu obrad WZO
4. Wybory Komisji: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Wnioskowej
5. Wystąpienie Gości Honorowych
6. Informacja ukonstytuowania się Komisji WZO
7. Komunikat Komisji Mandatowej nt. prawomocności WZO
8. Sprawozdanie z działalności w latach 2016-2020:
a) Zarządu Oddziału
b) Komisji Rewizyjnej
c) Sąd Koleżeńskiego
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Wręczenie odznak, wyróżnień i legitymacji członkowskich
11. Przyjęcie sprawozdań z działalności w kadencji 2016-2020:
a) Zarządu Oddziału
b) Komisji Rewizyjnej Oddziału
c) Sądu Koleżeńskiego Oddziału
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Oddziału
Projekt regulaminu obrad znajduje się do wglądu w Biurze Oddziału.
13. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą kandydatur do władz Oddziału
14. Wystąpienie kandydatów na Przewodniczącego Oddziału
15. Przyjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Władz Oddziału:
a) Zarządu Oddziału
b) Komisji Rewizyjnej Oddziału
c) Sądu Koleżeńskiego Oddziału
16. Wybory:
a) Przewodniczącego Oddziału
b) Członków i zastępców Zarządu Oddziału
c) Członków i zastępców Komisji Rewizyjnej Oddziału
d) Członków i zastępców Sądu Koleżeńskiego Oddziału
e) Delegatów i zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZITB
17. Podjęcie uchwały w sprawie kandydatów do godności Honorowego Członka PZITB
18. Dyskusja plenarna
19. Wolne wnioski
20. Uchwalenie kierunków działania Oddziału w kadencji 2020-2024
21. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
22. Zakończenie obrad WZO

Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się we wrześniu w Opolu.
Projekt regulaminu obrad znajduje się do wglądu w Biurze Oddziału.

2020-04-01 Kurs na uprawnienia budowlane zawieszony

"Zajęcia Kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane - sesja wiosenna,  termin 6 marca 2020 – 10 maja 2020, z powodu wystąpienia epidemii zostały czasowo zawieszone. O wznowieniu zajęć będziemy informować uczestników kursu na naszej stronie oraz w drodze mailowej.

 

Organizatorzy kursu PZITB o. Łódź"

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach